Titulný obrázok
 
Oznamy
O nás
Katechetické pomôcky a literatúra
2%
Fórum
PODUJATIA
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
NOVINKY
Za posledné dni
:: 2015-08-19 13:33:43
Pozvánka: Celodiecézny katechetický deň a Veni Sancte v Poprade
:: 2015-08-13 13:50:21
Svätý Otec František: Sviatok je Boží dar ľudskej rodine
:: 2015-08-05 08:50:37
Ohne - Stretnutie snúbencov
:: 2015-08-03 14:18:48
Domov pre zranené srdce (siedma katechéza)
:: 2015-07-21 10:54:03
Odhaľ krásu zasväteného života - prezentácie reholí v našej diecéze
:: 2015-07-09 11:39:12
Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!
:: 2015-06-26 11:28:49
Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine
:: 2015-06-26 10:35:21
Povolanie ako dar (katechéza)
 
Milosrdné srdce nebeského Otca (katechéza)
späť

      V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina na tému Božie milosrdenstvo.

      Úvod

Privítanie, krátka modlitba.

Motivácia: Na úvod žiaci dostanú roztrihaný Ž 117 po častiach. Ich úlohou je správne pospájať jednotlivé časti. Môžu pracovať v skupine.

      1. Čítanie biblického textu – čítanie evanjeliového textu Ž 117. Každý účastník má pred sebou text, ktorý si najprv prečítajú potichu. Katechéta ich potom vyzve k prečítaniu textu nahlas. Keďže text je pomerne krátky, využijeme metódu postupného pridávania viet. Prvý účastník prečíta prvú vetu prvého odstavca, druhý prečíta prvú a pridá druhú vetu. Ďalší prečíta prvú, druhú a tretiu vetu atď.

Ž 117 (Oslava milosrdného Pána)

Chváľte Pána, všetky národy,
oslavujte ho, všetci ľudia;
Lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám
a pravda Pánova trvá naveky.

      2. Meditácia
      Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.
      Predstavte si, že máte priateľa, ktorý vždy dodrží slovo. Keď povie, že vám pomôže, môžete si byť istý, že príde a bude tam, kde ho potrebujete. My však takého priateľa aj naozaj máme – je to náš Boh. Vo všetkom čo robí, je nám dokonale verný.
      V týchto dňoch slávime v Cirkvi Božie milosrdenstvo. Práve ono nám hovorí o vernosti veľkej láske nebeského Otca voči nám. Učeníci, ktorí tri roky prežili život s Ježišom až po zmŕtvychvstaní pochopili, že každé Ježišovo slovo a každý skutok – od jeho kázní a zázrakov až po milosrdné skutky, ktoré konal – pochádzajú priamo zo srdca jeho Otca. Známy kazateľ Raniero Cantalamessa raz napísal: „Ak by sa písané slovo v Biblii zmenilo na hovorené a zlialo by sa v jeden hlas, tak by tento hlas, mocnejší než hukot mora, volal: Nebeský Otec nás miluje!“
      Všetci sme stvorení pre večnosť. Pán Ježiš povedal svojím učeníkom: „Vôľa môjho Otca je, aby každý kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život.“ (Jn 6,40) Môžeme povedať, že vôľou nebeského Otca pre každého z nás je, aby sme žili s ním naveky. Na tejto pravde môžeme postaviť svoj život. Náš nebeský Otec nás chce priviesť do neba. Túži potom až natoľko, že poslal svojho jediného Syna, aby za nás dal svoj život a tak uskutočnil svoj plán spásy. Boh chce, aby sme sa nikdy neodlúčili od jeho lásky a nikdy ho neopustili.

      3. Aplikácia

      Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad dôležitosťou pokánia – obrátenia srdca k Bohu v ich živote.
      Aj keď náš život často nie je na slávu Boha, on nás stále miluje! Jeho láska nezávisí od toho, ako na ňu reagujeme. Miluje nás, pretože nás stvoril. Miluje všetko čo existuje. Nemôže nenávidieť nič z toho, čo stvoril. Nestvoril by predsa nič, čo by nenávidel. A to je naozaj dobrá zvesť. Ak mu dovolíme, aby sa svojou láskou dotkol nášho života, obmäkčí nám srdce a podmaní si nás.
      Takúto skúsenosť mal aj Šavol, po obrátení sv. Pavol. Bol to veľmi horlivý žid a dokonca prenasledoval a zbíjal Ježišových učeníkov. Boh ho miloval, aj keď reagoval na jeho slovo zaslepene. (porov. Sk 9, 1-19)
      Nebeský Otec nás miluje aj keď mu povieme: „Tu som, Pane,“ ale aj vtedy, keď ho nehľadáme, alebo netúžime po jeho blízkosti. Miluje nás, aj keď ho neposlúchame, sme tvrdohlaví, alebo sa škriepime, keď oponujeme. A miluje nás, aj keď len jednoducho nechápeme, nedarí sa nám správne zareagovať alebo zareagujeme nevhodne, ako niektorí Ježišovi učeníci... Napr. Petrovo trojité zapretie Ježiša.

      Aktivita (môže ju predchádzať motivácia, napr. svedectvo o Božom milosrdenstve, pieseň, alebo video, napr.: Ž 117 - https://www.youtube.com/watch?v=tcyLpwlqsWA)

Aktivitu pod názvom: Sekvencia obrazov možno využiť pri texte o márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32). Žiaci sa najskôr oboznámia s biblickým textom. Katechéta má pripravené krátke výstižné názvy. Tieto názvy tvoria základnú dejovú osnovu, z ktorej vznikne súvislá sekvencia. Po rozdelení názvov žiaci nakreslia danú udalosť na výkres. Po ukončení práce sa z výkresov vytvorí galéria – výstava.

Deťom je potrebné vysvetliť pojem „sekvencia.“ (Jedna z možných odpovedí: Rad vecí nasledujúcich za sebou v istom poriadku.)

      Formovanie postojov:

Na základe získaných poznatkov o Božej láske a Božom milosrdenstve vedieme žiakov aplikácii Božieho milosrdenstva do ich každodenného života pomocou otázok:
- Čo znamená pre mňa Božie milosrdenstvo?
- Ako prejavujem vďačnosť nebeskému Otcovi za jeho lásku?
- Kde sa najčastejšie môžem stretnúť s Božím milosrdenstvom? (Sv. spoveď, Eucharistia a ostatné sviatosti)
Katechéta v závere zdôrazní potrebu a nutnosť kresťana byť misionárom (šíriteľom Božej lásky) vo svojom okolí.
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

      4. Modlitba

      Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby modlitba vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: Božia láska, milosrdenstvo, odpustenie, úprimnosť, obrátenie, poďakovanie za dar viery, za dar lásky, za dar sviatostí...

      5. Kontemplácia

      Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (prípadne symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. srdce, obraz Božieho milosrdenstva a pod.)

      Záver

      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k živej viere prostredníctvom skutkov konaných s čistým úmyslom a z lásky k Bohu, k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.


Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra:
Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2013
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV, KKC, Biblia s aplikáciami pre život,
Slovo medzi nami, YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

Téma: Božia láska a naše motívy v duchovnom živote Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ
Ciele katechézy:
Kognitívny cieľ: Porozumieť biblickému posolstvu a charakterizovať formu pokánia podľa biblického textu Ž 117. Afektívny: Spoznať naše motívy v duchovnom živote a oceniť význam Božieho milosrdenstva. Psychosomatický: Vyjadriť obsah textu výtvarnou technikou.
Obsahová línia /model/: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca

K vysvetleniu pojmu: ŽALM
Žalm (z gréckeho psalmos „spev sprevádzaný strunovými nástrojmi“) je literárny útvar známy predovšetkým z Biblie, najmä zo Starého zákona.
Ide o modlitbu písanú poetickou formou za pomoci klasických semitských jazykových nástrojov (prízvuky, paralelizmus, chiazmus, apod.). Okrem modlitby viac súkromného charakteru môže ísť aj o modlitbu verejnú.
V Biblii sa najviac žalmov nachádza v Knihe žalmov, celkom 150 či 151 (rozdelenie niektorých žalmov sa v rôznych edíciách líši), ale aj ďalšie sú rozptýlené v celom Starom zákone: Deborina pieseň (Sdc 5), Jonášov žalm (Jon 2), Abakukov žalm (Abk 3) apod.
Žalmy možno nájsť aj v Novom zákone: Kantikum Panny Márie (Magnificat), Zachariášove kantikum atď.
Žalm je zhudobnený verš Svätého písma. Spieval sa sólovo, zborovo alebo sa striedal sólista s obcou.

 
:: Pridané: 2015-04-13 15:23:53    :: Aktualizované: 2015-04-13 15:33:56Zobraziť diskusné príspevky (0)
 
Počet zobrazení: 4853x
Liturgický KALENDÁR
YouTube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
LINKY
www.kapitula.sk
www.kpkc.sk
www.katechezy.sk
www.evanjelizacia.sk
www.animator.sk
www.komisia.sk
www.rebrik.sk
www.mojakomunita.sk
www.rodina.kbs.sk
Návštevnosť WEBU
Celkom: 1269079
Dnes: 426   Online: 1
Za posledný
týždeň: 3956   mesiac: 18074
 
 webmail   Validator W3C :: HTML 4.01 | CSS © 1997 - 2019 :: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy | CMS Design & code by :: Ladislav KOVÁCS iDT