Titulný obrázok
 
Oznamy
O nás
Katechetické pomôcky a literatúra
2%
Fórum
PODUJATIA
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
NOVINKY
Za posledné dni
:: 2015-08-19 13:33:43
Pozvánka: Celodiecézny katechetický deň a Veni Sancte v Poprade
:: 2015-08-13 13:50:21
Svätý Otec František: Sviatok je Boží dar ľudskej rodine
:: 2015-08-05 08:50:37
Ohne - Stretnutie snúbencov
:: 2015-08-03 14:18:48
Domov pre zranené srdce (siedma katechéza)
:: 2015-07-21 10:54:03
Odhaľ krásu zasväteného života - prezentácie reholí v našej diecéze
:: 2015-07-09 11:39:12
Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!
:: 2015-06-26 11:28:49
Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine
:: 2015-06-26 10:35:21
Povolanie ako dar (katechéza)
 
Tvoriť budúcnosť (piata katechéza)
späť

      V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame piatu katechézu "Tvoriť budúcnosť" i nedeľný príhovor k tejto katechéze.

      TVORIŤ BUDÚCNOSŤ (katechéza)
      Deň rodiny (návrh)

      Drahí bratia a sestry, milí manželia, drahé rodiny!
      V nadväznosti na minulé príhovory, ktoré vychádzajú z prípravných katechéz na Celosvetové stretnutie rodín vo Filadelfii, ako aj na stretnutie rodín na Mariánskej hore, ktoré sa uskutoční už o dva mesiace počas hlavnej mariánskej púte, vás dnes chceme pozvať zamyslieť sa nad rodinou ako tou, ktorá tvorí budúcnosť a preto aj nádejou pre budúcnosti.
      Vzťah lásky medzi mužom a ženou, vďaka ktorému sa rodí celoživotné rozhodnutie pre sviatosť manželstva sa nevyčerpáva a nekončí v rozhodnutí sa žiť len jeden pre druhého. Tento vzťah má svoje pokračovanie a naplnenie v túžbe byť rodičmi a stať sa rodinou. Plodením potomstva sa nielen zachováva ľudský rod, ale buduje sa nádejné spoločenstvo svätých. Rodičovstvo je duchovným povolaním, pretože jeho prameňom je Otcova stvoriteľská láska zviditeľnená vo vzájomnej láske manželov. Preto je úlohou tohto povolania formácia detí ku kresťanskej zrelosti, k svätosti.
      Táto odvážna ambícia zahŕňa domáce praktizovanie modlitby a rozvíjanie duchovných darov. Je to ustavičné napájanie sa a zotrvávanie v Ježišovej láske. „Ostaňte vo mne a ja ostanem vo vás“, hovorí nám dnes Ježiš. Rodina je ako ratolesť: ak má tvoriť budúcnosť a prinášať ovocie, musí sa naštepiť na vinič, ktorým je Kristus a z neho čerpať potrebnú lásku a silu do každodenného života. Len takto sa z rodiny stane spoločenstvo lásky a života.
      Preto je rodina prvou a základnou školou modlitby. Je zodpovednosťou matky a otca, aby boli s deťmi doma a v kostole a aby sa pravidelne spolu modlili. Deti sa to nenaučia, ak ich to niekto nenaučí. Kto iný ich to má naučiť ak nie tí, ktorí mu dali života a najviac ho milujú, teda jeho vlastní rodičia? Každodenný vzťah s Bohom, načúvanie v tichosti pred bohostánkom, načúvanie vo vlastnom vnútri počas osobnej modlitby, pravidelné a časté pristupovanie k sviatostiam nazýva pápež František rodinný vzťah s Pánom. Je to akoby otvorené okno nášho života, aby nám Pán mohol dať počuť svoj hlas, aby sme mohli rozpoznať, čo od nás žiada a mali silu to uskutočňovať.
      V rodine sa deti taktiež učia rozlišovať dobré od zlého a prijímať správne rozhodnutia. K tomu, aby mohla rodina viesť deti k rozlišovaniu, je potrebná trpezlivosť, modlitba a neustála túžba očisťovať pohnútky, vzájomne si odpúšťať, robiť pokánie a pristupovať k sviatosti zmierenia.
      Spôsob ako rodina nesie životné kríže; ako odpovedá na nepriazeň a chorobu; ako sa schádza k spoločnému stolu a na bohoslužbu; ako sa rozhoduje vo finančných záležitostiach a stanovuje si priority; aké rozhodnutia prijíma v oblasti trávenia voľného času; práce a kariéry rodičov; vysokoškolského vzdelania detí; dokonca aj vo svojich zvykoch pred spaním a mnohé ďalšie každodenné aspekty rodinného života formujú pohľad detí do budúcnosti. Je dôležité, aby sa domáce zvyky a všetky spomínané oblasti stali „úzkymi štrbinami“, cez ktoré bude prenikať Boží Duch a kde postoj vľúdnosti a kresťanskej pohostinnosti prekvasí nielen celý život rodiny, ale aj okolia, v ktorom rodina žije (ďalších príbuzných, susedov, priateľov, kolegov v práci, či spolužiakov v škole).
      Život, tak ten váš milí manželia a rodičia, ako aj život vašich detí je veľkým Božím darom. A preto by sme všetci mali vnímať potrebu načúvať jeho Darcovi. Prečo? Aby sme mohli s týmto darom zodpovedne „nakladať“ a zároveň ho rozvíjať. Pápež František odporúča, aby sme sa stali viac poslucháčmi Božieho slova, boli menej bohatí na svoje slová a viac obohatení jeho slovami. Svätý otec hovorí: „Myslím na otcov a matky, ktorí sú prvými vychovávateľmi [svojich detí]. Ako môžu vychovávať, ak ich svedomie nie je osvietené Božím slovom, ak sa ich spôsob myslenia a konania neriadi týmto slovom? Aký príklad môžu dať svojim deťom? Toto je dôležité, pretože potom sa otcovia a matky sťažujú: ‚Ach, ten môj syn...‘ A čo ty? Aké svedectvo si mu dal? Ako si s ním hovoril? Rozprával si sa s ním o Božom slove alebo o televíznych správach? Otcovia a matky musia deťom hovoriť o Božom slove! Ak ich srdce nie je rozohrievané Božím slovom, ako môžu rozohriať srdcia druhých? Nestačí iba čítať Sväté písmo, musíme načúvať Ježišovi, ktorý v ňom hovorí. Je to sám Ježiš, kto hovorí v Písme, je to Ježiš, ktorý hovorí cezeň... Položme si otázku... Aké miesto má Božie slovo v mojom živote, v mojom každodennom živote? Som naladený na Boha, alebo na množstvo slov, ktoré sú v móde alebo na slová o mne samom?“

      Drahí manželia!
      Iste vnímate, že aj vaša rodina nie je uchránená od rozličných vonkajších kultúrnych vplyvov. Tie ovplyvňujú predstavy o vašom živote, ovplyvňujú vaše životné voľby a rozhodnutia a s nimi neraz životné voľby a rozhodnutia vašich detí. Všetci – ale zvlášť deti – si vo veľkej miere vytvárajú svoje predstavy o živote a to tak z obrazov, filmov, hudby, ale aj z prežitých skúseností. Záleží preto na vás - rodičoch, ako aj širšej rodine, či rodinných známych, aby pozorne sledovali riziká, ktorým sú deti a mládež vystavené a aby sa postarali o to, aby ich predstavy a s nimi predstavivosť boli formované, posilňované a sýtené plnohodnotným pokrmom - obsahom, ktorý chráni ich nevinnosť, dodáva im chuť pre dobrodružstvo kresťanského života a pre správne smerovanie k ich celoživotnému povolaniu.
      Milovaní bratia a sestry!
      V knihe Genezis čítame, ako Boh, vidiac Adama hovorí: „Nie je dobré byť človeku samému“ (Gn 2, 18). Tie isté slová môžeme vztiahnuť na každú rodinu a povedať: „Nie je dobré, byť rodine samej.“ A preto rodina ako domáca cirkev nemôže existovať bez Cirkvi všeobecnej: „Aby bola rodina, «malou cirkvou», musí byť dobre zapojená do «veľkej Cirkvi», to jest do Božej rodiny, ktorú prišiel utvoriť Kristus“. Pravidelná účasť na nedeľnej svätej omši, v spojení s univerzálnou Cirkvou, je nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby domáca cirkev napĺňala svoje pomenovanie. Univerzálna cirkev je zasa nositeľkou a učiteľkou Božej zmluvy so svojím ľudom - tej istej zmluvy, ktorá uschopňuje a upevňuje manželský a rodinný život. Je to zmluva vzájomnej lásky a života – zmluva spoločenstva. Život rodiny si vyžaduje podporu – žiadna rodina nemôže prosperovať sama osebe.
      Je dôležité, aby sme všetci vnímali rozmer spoločenstva ako základný rozmer cirkvi – tak tej vašej, domácej – ako aj rozmer Cirkvi univerzálnej, ktorej tvár sa zvláštnym spôsobom odráža vo farskom spoločenstve. Privádzať deti k Pánovi znamená okrem iného aj to, že domáca cirkev sa bude chcieť zapojiť do života farnosti. Svätý Ján Pavol II. povedal, že „otvorenie vlastného domu či skôr brány vlastného srdca“ je formou, ako napodobňovať Krista. Poskytnúť pomoc a prijať pomoc – tieto skutočnosti navzájom úzko súvisia. Nikto, zvlášť dieťa, či rodičia zápasiaci s neočakávanými krízami, ľahko zraniteľní starí ľudia, alebo hocikto iný kto trpí, nikto by nemal byť osamotený vo farskej rodine. Nie je možné ničím nahradiť farníkov v tom, aby nadväzovali medzi sebou priateľské vzťahy a slúžili si navzájom a týmto spolu so svojimi pastiermi vytvárali spoločenstvo života a lásky – skutočnú farskú rodinu. Rodina potrebuje farnosť a farnosť potrebuje rodinu. Domáca cirkev slúži farnosti a farnosť slúži domácej cirkvi. Len takto je možné pochopiť čo to znamená, že rodina – aj tá vaša – aj tá naša-farská, tvorí budúcnosť a preto je nádejou budúcnosti.


Použitá literatúra:
FRANTIŠEK: Príhovor na Stretnutí s duchovenstvom, zasvätenými osobami a členmi diecéznych pastoračných rád. Assisi, 4. októbra 2013.
BENEDIKT XVI.: Príhovor na stretnutí s mládežou, Palermo, 3. októbra 2010.

Stvorení pre lásku (prvá katechéza)
Poslanie lásky (druhá katechéza)
Význam ľudskej sexuality (tretia katechéza)
Dvaja sa stanú jedným (štvrtá katechéza)

 
:: Pridané: 2015-05-04 13:33:54    :: Aktualizované: 2015-05-05 11:28:17Zobraziť diskusné príspevky (0)
 
Počet zobrazení: 7265x
Liturgický KALENDÁR
YouTube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
LINKY
www.kapitula.sk
www.kpkc.sk
www.katechezy.sk
www.evanjelizacia.sk
www.animator.sk
www.komisia.sk
www.rebrik.sk
www.mojakomunita.sk
www.rodina.kbs.sk
Návštevnosť WEBU
Celkom: 1269079
Dnes: 426   Online: 1
Za posledný
týždeň: 3956   mesiac: 18074
 
 webmail   Validator W3C :: HTML 4.01 | CSS © 1997 - 2019 :: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy | CMS Design & code by :: Ladislav KOVÁCS iDT