Titulný obrázok
 
Oznamy
O nás
Katechetické pomôcky a literatúra
2%
Fórum
PODUJATIA
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
NOVINKY
Za posledné dni
:: 2015-08-19 13:33:43
Pozvánka: Celodiecézny katechetický deň a Veni Sancte v Poprade
:: 2015-08-13 13:50:21
Svätý Otec František: Sviatok je Boží dar ľudskej rodine
:: 2015-08-05 08:50:37
Ohne - Stretnutie snúbencov
:: 2015-08-03 14:18:48
Domov pre zranené srdce (siedma katechéza)
:: 2015-07-21 10:54:03
Odhaľ krásu zasväteného života - prezentácie reholí v našej diecéze
:: 2015-07-09 11:39:12
Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!
:: 2015-06-26 11:28:49
Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine
:: 2015-06-26 10:35:21
Povolanie ako dar (katechéza)
 
Adorácia za život a rodiny
späť

      Ponúkame vám adoráciu za rodinu, cieľom ktoréj je modlitba pred Kristom prítomným vo Sviatosti oltárnej za úctu k životu a požehnanie manželstiev a rodín.

      Pieseň: Príď Svätý Duch (piesne sú v prílohe)

      1. Úvod kňaza

V. Nech je zvelebený Ježiš v najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
R. Od tohto času až naveky.
V. Pane Ježišu, Ty si chlieb, ktorý zostúpil z neba a dáva život svetu.
R. Velebíme Ťa prítomného v Oltárnej sviatosti.
V. Ty si pri Poslednej večeri ustanovil Eucharistiu ako pamiatku svojej smrti a
zmŕtvychvstania.
R. Velebíme Ťa prítomného v Oltárnej sviatosti.
V. Ty si nám v obete sv. omše pripravil hostinu, na ktorej nám podávaš chlieb života a kalich spásy.
R. Velebíme Ťa prítomného v Oltárnej sviatosti

      Modlitba:
Pane Ježišu, Ty z lásky k nám prebývaš v tejto sviatosti. Klaniame sa Ti v najhlbšej pokore a vzdávame ti vďaky za nesmierne vzácny dar Eucharistie. V nej sprítomňuješ svoju obetu na kríži a v nej sa Ty - svätý a mocný - dávaš za pokrm a nápoj nám - hriešnym a slabým. Ďakujeme Ti za túto tvoju lásku. Prijmi, prosíme, túto našu modlitbu ako obetu za vyliatie Tvojho Ducha na rodiny, otcov, mamy a ich detí na Slovensku. Amen

      2. Božie slovo - Marek 14, 12-16. 22-26

      V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, učeníci povedali Ježišovi: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“
      Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: „Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: ‚Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?‘ On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte.“
      Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.
      Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“

Ticho -
Pieseň: Toto je moje telo
Ticho –

      3. Meditácia:

      Ježiš nám dáva v Eucharistii seba samého – svoje telo a krv, dušu i božstvo – pod spôsobom chleba a vína. V Eucharistii je stále s nami, až do skončenia sveta. Je s nami vždy a všade: vo vznešených katedrálach aj vo väzniciach, konsekrovaný v ozdobenom zlatom kalichu aj v dlaniach hriešnikov, v rodine, v škole v práci...
      Ježišova láska nepozná hranice! Od čias poslednej večere až podnes prichádza ako hosť do každého srdca, aj do takého, ktoré je poškvrnené. Prichádza, aby nás premenil tak, ako sa premieňa hostia: nie vonkajšiu podobu, ale náš vnútorný život.
      Hoci nemôžeme Bohu zatelefonovať, môžeme sa s ním stretnúť osobne! Jednoducho sedieť so stíšeným srdcom v Ježišovej prítomnosti; už tak sa môžu diať zázraky. V tichu adorácie môžeme zažiť pokoj, ktorý nám tento svet nemôže dať.

Ticho -
Pieseň: Ježiš ty si ma poznal
Ticho –

      4. Meditácia:

      Pán Ježiš stále prichádza, aby bol s nami. Vzbuďme si preto vieru v Ježišovu lásku, ktorý nás očakáva. Je veľmi dôležité, aby sme uverili, že Ježiš túži prísť aj do našich sŕdc a cez Najsvätejšiu sviatosť, chce sa nám celkom darovať.

      Čím väčšia je naša viera a láska, tým účinnejšia je Eucharistia v našom živote. Viera je účasťou na Božom živote. Zvláštnym spôsobom sa uskutočňuje vo sviatostiach, ktoré sú sviatosťami viery. Skrze Eucharistiu v spoločenstve veriacich máme účasť na smrti a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša.

      V Eucharistii nás Ježiš ponára do tajomstva svojej smrti. Vtedy sa uskutočňuje naša premena a obrátenie, smrť „starého“ človeka. Silou pôsobenia sviatosti a silou spasiteľného Ježišovho utrpenia sa v nás uskutočňuje zmŕtvychvstanie a znovuzrodenie. Ponorenie do Kristovho zmŕtvychvstania spôsobí, že sa v nás začne rodiť nový človek, vytvorený na jeho obraz a podobnosť s ním.
      Ak je viera priľnutím ku Kristovej osobe, tak prijatie Krista a priľnutie k nemu nachádza plný výraz v Eucharistii, ktorá je vyvrcholením viery. V Eucharistii sa Kristus stáva darom obetovaným Otcovi za nás.

Ticho -
Pieseň: Ježiš Ty máš meno najkrajšie
Ticho –

      5. Meditácia:

      Poďte a presvedčte sa, aký dobrý je Pán! (Ž34) Pán Ježiš nás pozýva, aby sme sa k nemu priblížili, darovali mu svoj život, a aby sa náš život premenili na službu Cirkvi, bratom a sestrám. Cieľom Eucharistie je naše obrátenie, odvrátenie sa od vlastnej vôle tak, aby sa stále viac strácala v prospech ochoty slúžiť iným.
      Byť Božími priateľmi znamená ísť za Kristom a dať sa ním viesť aj tmavými dolinami. Boh chce, aby sme boli zocelení a vytrénovaní. Na to, aby sme sa stali duchovne silnými, musíme prejsť ohňom skúšok. Boh nás miluje, záleží mu na nás a chce z nás vyformovať niečo krásne.

      Ak chceme byť Božími učeníkmi a upevňovať náš dôverný vzťah s Kristom, mali by sme ostať s ním. Čím viac času strávime v Božej prítomnosti, tým viac ho budeme poznávať, chápať a náš vzťah s ním bude dôvernejší.
      Osobný vzťah s Bohom sa prehlbuje v dôvernej modlitbe. Je to jediný spôsob prenikania do Božích myšlienok. Iba rozumové poznanie Boha nestačí. Potrebujeme budovať priateľstvo a dôverný vzťah s ním.

Ticho -
Pieseň: Hudba dohráva
Ticho –

      6. Prosby

      Pane Ježišu, Ty voláš nás a naše rodiny k tomu, aby sme boli svedkami Tvojej prítomnosti vo svete. Ty sám chceš byť skrze nás, naše vzťahy a životy - nádejou a spásou pre svet. Ty sa chceš dotknúť a osloviť aj neveriacich, blúdiacich a zranených ľudí – no nemáš iné ústa, ruky a nohy ako tie naše. Pane Ježišu Kriste, preto Ťa prosíme, daruj nám svoju milosť. Príď k nám zo svojím Duchom, aby si Ty v nás mohol milovať, slúžiť a uzdravovať svet.

Volajme spoločne: Prosíme ťa vyslyš nás!

- Ježišu, prosíme ťa za Cirkev na celom svete, aby bola navždy neohrozeným svedkom pravdy o rodine, právach detí a skutočných hodnotách života.
- Ježišu, prosíme ťa za našu farnosť. Daj, aby sa stávala misijným spoločenstvom spôsobilým pomáhať Ti v službe pre spásu sveta.
- Pane, pomôž nám, aby sme sa vo veciach verejného života vždy rozhodovali podľa svojho svedomia, v ktorom sa nám neprestajne prihováraš ty sám.
- Pane Ježišu, prosíme ťa, vlej do nás svojho Ducha, aby sme pochopili, že zmyslom nášho života je žiť lásku a vo všetkom, čím žijeme a čo robíme, zjavovať Teba – v našej rodine, v práci, v škole, farnosti tiež tam, kde ťa ľudia ešte nepoznajú.
- Pane Ježišu, ochráň rodiny našej farnosti ako svoje vlastníctvo a svoju chválu, aby sme sa nedali zviesť na cestu hriechu a nejednoty.
- Pane, prosíme ťa za nás všetkých: daj nám odvahu zastať sa rodiny a rodinného života ako spoločenstva, ktoré tvorí základ každého národa.
- Prosíme ťa za pracovníkov ministerstiev, ktorí pripravujú zákony, aby rešpektovali ľudský život ako najvyššiu hodnotu a považovali jeho ochranu za svoju základnú povinnosť.
- Pane Ježišu, prosíme požehnaj pripravovaný Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 20. septembra v Bratislave.
- V tichosti prednesme aj svoje prosby

Pieseň: Ďakuj Bohu rad ťa má
Ticho -

+ korunka B.M. (na začiatku si vzbudiť ÚMYSEL)
+ TANTUM ERGO

      Modlitba:
      Pane Ježišu, ty si povedal, že náš nebeský Otec sa o nás postará, tak ako sa stará o poľné ľalie a nebeské vtáky. Ty, ktorý si často nemal miesto, kde by si sklonil svoju unavenú hlavu, buď naším učiteľom.       Nauč nás dôverovať Božej prozreteľnosti, a pomáhaj nám prekonávať našu ľudskú chamtivosť. Daj nám silu úplne sa ti odovzdať, aby sme sa mohli stať tvojimi nástrojmi a plniť tvoju vôľu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky. Amen.

Pieseň: Nohy jeleníc

Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra:
Tadeusz Dajczer, Úvahy o viere, Serafín, 1999
Malý Vincent, Klaňajme sa Pánovi - Eucharistické adorácie, Lúč, 2000.

Adorácia sa uskutočnila 10.6.2015 v Spišskej Novej Vsi.

 
Počet súborov na stiahnutie: 1
 
Piesne k adorácii za život a rodiny
[Súbor neexistuje]  Počet stiahnutí: 87x
 
 
 
:: Pridané: 2015-06-19 10:45:50    :: Aktualizované: 2015-06-19 11:04:12Zobraziť diskusné príspevky (0)
 
Počet zobrazení: 6770x
Liturgický KALENDÁR
YouTube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
LINKY
www.kapitula.sk
www.kpkc.sk
www.katechezy.sk
www.evanjelizacia.sk
www.animator.sk
www.komisia.sk
www.rebrik.sk
www.mojakomunita.sk
www.rodina.kbs.sk
Návštevnosť WEBU
Celkom: 1269081
Dnes: 428   Online: 1
Za posledný
týždeň: 3958   mesiac: 18076
 
 webmail   Validator W3C :: HTML 4.01 | CSS © 1997 - 2019 :: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy | CMS Design & code by :: Ladislav KOVÁCS iDT