Titulný obrázok
 
Oznamy
O nás
Katechetické pomôcky a literatúra
2%
Fórum
PODUJATIA
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
NOVINKY
Za posledné dni
:: 2015-08-19 13:33:43
Pozvánka: Celodiecézny katechetický deň a Veni Sancte v Poprade
:: 2015-08-13 13:50:21
Svätý Otec František: Sviatok je Boží dar ľudskej rodine
:: 2015-08-05 08:50:37
Ohne - Stretnutie snúbencov
:: 2015-08-03 14:18:48
Domov pre zranené srdce (siedma katechéza)
:: 2015-07-21 10:54:03
Odhaľ krásu zasväteného života - prezentácie reholí v našej diecéze
:: 2015-07-09 11:39:12
Pápež František pri omši za rodiny: Lepšie víno prichádza!
:: 2015-06-26 11:28:49
Katechéza pápeža Františka: Chráňme dušu dieťaťa pred nezhodami v rodine
:: 2015-06-26 10:35:21
Povolanie ako dar (katechéza)
 
Povolanie ako dar (katechéza)
späť

      V Roku zasväteného života vám ponúkame katechézu, ktorej témou je Božie povolanie v živote kresťana.

Téma: Dar povolania
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ a starší
Ciele katechézy:
Kognitívny cieľ: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu (Sk 22, 3-16) o dôležitosti Božieho povolania v živote kresťana. Afektívny: Živou vierou odpovedať na Božie povolanie

Obsahová línia /model/: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok sv. Pavla pri obrátení

      Úvod
Privítanie, krátka modlitba.

      Aktivita I.: Môj obľúbený dar
      Potrebujeme: prázdnu krabicu zabalenú v darčekovom papieri. Žiaci nech sa postavia alebo posadia do kruhu.
      Mnohí z vás určite dostali na narodeniny alebo pri inej príležitosti dary. Aj vy ste pravdepodobne dali dary niekomu inému. Určite ste dostali aspoň jeden dar, ktorý sa vám naozaj páčil.
      Dáme jednému žiakovi zabalenú krabicu. Spýtame sa .......... (povedz meno žiaka), aby nám povedal, aký obľúbený dar dostal a kto mu ho dal. Potom podá krabicu žiakovi vedľa seba. Ten povie o svojom obľúbenom dare a kto mu ho dal a podá krabice ďalšiemu. Tak to bude pokračovať, kým sa nevystriedame všetci. Ak sa vám nepáčil ani jeden dar, ktorý ste dostali, povedzte, čo by ste radi prijali a od koho. Ak o tom nechcete hovoriť, povedzte jednoducho „podávam ďalej“ keď dostanete krabicu. Ešte vám poviem jeden príklad: Môj obľúbený dar bol bicykel, ktorý som dostal od mojich rodičov.

      Hodnotenie aktivity pomocou otázok:
      Aký vzťah máš k človeku, od ktorého si tento dar dostal? Akým spôsobom si mu za tento dar poďakoval? Keďže sme kresťania - katolíci, čo je pre nás veľkým darom, ktorý sme dostali nezaslúžene? Nemusí to byť niečo, čo sa dá vidieť alebo držať v ruke. (Počkaj na rôzne odpovede, napr. v krste nový život, dar viery, Ježiš, dar obrátenia, spoločenstvo, Cirkev, odpustenie, dar povolania...) Aký vzťah máš k Tomu, ktorý ti to dáva? Ako mu môžeš vyjadriť svoju vďačnosť? (môžeš mu odovzdať svoj život, milovať, poslúchať ho, slúžiť mu atď.) Poďme sa teraz spoločne pozrie na dar, ktorý dostal Pavol od Pána Ježiša.

      1. Lekcia – čítanie evanjeliového textu (môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho)
Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – Sk 22, 3-16.

      Pavol povedal ľudu: „Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. Túto Cestu som prenasledoval až na smrť: spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia, ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada. Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku, aby som aj tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema na potrestanie.
      Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: ‚Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?‘
Ja som odpovedal: ‚Kto si, Pane?‘
      A on mi povedal: ‚Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ.‘ Tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril, nepočuli.
I povedal som: ‚Čo mám robiť, Pane?‘
      A Pán mi povedal: ‚Vstaň a choď do Damasku; tam ti povedia všetko, čo ti je určené urobiť.‘
      Keďže som pre jas toho svetla nevidel, viedli ma moji sprievodcovia za ruku, a tak som prišiel do Damasku.
      Istý Ananiáš, nábožný muž podľa zákona, ktorému všetci tamojší Židia vydávajú svedectvo, prišiel za mnou, pristúpil a povedal mi: ‚Brat Šavol, pozeraj!‘ A ja som ho v tú hodinu videl.
      Tu on povedal: ‚Boh našich otcov ťa predurčil, aby si poznal jeho vôľu, videl Spravodlivého a počul hlas z jeho úst. Lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul. A teraz – čo čakáš?! Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!‘“

      Práca s textom: Vysvetlenie textov metódou Kde? Kedy? Kto? Ako?
KDE? Na mape ukáže Jeruzalem, Damask, Tarzus. (mapa je v prílohe)
KEDY? Vysvetlí kalendár a zaznamenávanie rokov, na časovej priamke (rok porovná s terajším kalendárom)
KTO? Účastníkom zadá úlohu, aby vpísali všetky mená, ktoré sú v texte a to, čím boli jednotlivé postavy. Zároveň vysvetlí jednotlivé úlohy postáv a vysvetlí, kto bol Gamaliel, Ananiáš.
KTO JE HLAVNOU POSTAVOU?
Čo daroval Boh Pavlovi ( obrátenie a povolanie)
Akú úlohu vyznačil Boh Pavlovi?

      Mesto Damask bolo v čase života Saula, neskôr Pavla veľkým obchodným centrom. Nachádzalo sa takmer 250 km severovýchodne od Jeruzalema v niekdajšej rímskej provincii Sýria. Môžeme predpokladať, že Pavol si myslel, že potlačením kresťanstva v Damasku by mohol zabrániť jeho šíreniu do ostatných častí ríše.

      2. Meditácia

      Cieľom tejto etapy je vysvetliť biblický text a priblížiť jeho zásadné myšlienky. Katechéta podáva výklad prečítaného biblického textu.

      Prežívame Rok zasväteného života. Čo myslíte, ako súvisí povolanie apoštola Pavla s Rokom zasväteného života?
      Boh túži prežívať spoločenstvo (vzťah) s každým jedným z nás. Chce sa nám darovať. V krste nás povolal do spoločenstva s ním, keď nám odpustil hriechy a daroval milosť Ducha Svätého. Od toho momentu patríme do Cirkvi. Môžeme povedať, že niekedy vstupuje Boh do života človeka veľmi dramaticky a niekedy je obrátenie iba tichá záležitosť. Pavol sa na ceste do Damasku pri prenasledovaní kresťanov osobne stretol so vzkrieseným Kristom, ktorý mu dramaticky zmenil život.
      V živote Pavla nasledovalo veľké obrátenie. Čo je teda obrátenie? Predovšetkým je to dar a milosť od Boha. Ľudia zažívajú obrátenie, lebo Duch Svätý ich srdcu zjavil Božiu lásku, milosrdenstvo a svätosť. No je tu aj ľudský rozmer obrátenia. Obrátenie nastáva vtedy, keď sa človek rozhodne odvrátiť od hriechu a obrátiť sa k Bohu.
      Pavlovo obrátenie nastalo, keď si uvedomil, že to, čo považoval za dobrú vec – prenasledovanie kresťanov – bol v skutočnosti hriech. Sám Boh mu objasnil, že prenasledoval Ježiša, ale aj nevinných ľudí. Toto zjavenie ho viedlo k tomu, že zasvätil celý svoj život šíreniu evanjelia – dobrej zvesti, ktorú sám zažil. Od toho dňa sa hlavným zámerom v Pavlovom živote stala snaha priviesť k obráteniu čo najviac ľudí – sprostredkovať dar viery ostatným.

      3. Aplikácia

      Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad obrátením, Božím povolaním v ich živote.
      Boh koná v našich životoch ako prvý. On nadväzuje dialóg a vzťah. On povoláva. Povolanie je dar Božej milosti a reakcie človeka môžu byť rôzne. Ak by svätý Pavol prišiel dnes k nám, bez váhania by sa nás opýtal, či sme prijali dar viery a odovzdali svoj život Ježišovi. Zaiste by nás povzbudzoval, aby sme každý deň bežali svoj beh, aby sme žili svätým životom a slúžili Pánovi. (2 Tim 4, 7). Môžeme predpokladať, že by mu to nestačilo a povedal by nám ešte, aby sme vyšli do sveta a podelili sa o svoju vieru so svojimi rodičmi, bratmi a sestrami v rodine, s priateľmi v škole a pod.
      Pavol prijal dar viery a povolania od Pána Ježiša. A takto máme žiť aj my. Aj nám Boh daroval v krste nový život, odpustil nám hriechy a ponúkol nám spoločenstvo a život v Cirkvi. Neustále nám ponúka svoju lásku aj prostredníctvom sviatostí, ktoré nám sprostredkujú Božiu milosť. Aká je moja odpoveď na ponúkaný Ježišov dar?

      Aktivita I.: Na začiatok aktivity katechéta priblíži žiakom Rok zasväteného života, ktorý práve prebieha v celej Cirkvi. Ako motiváciu k činnosti pustí video o povolaní sr. Ivety -      Aktivita II. prebieha formou práce v skupine - účastníci katechézy sa rozdelia do 4-6 členných skupín, ich úlohou je 5-7 minút diskutovať na vopred pripravenú otázku: Poznám človeka, ktorý odovzdal úplne svoj život Bohu? Odovzdal som úplne svoj život Bohu aj ja? Čo najviac bráni tomu, aby som odovzdal svoj život Bohu? Aké miesto má Boh v mojom živote? Ako rozvíjam ja svoje povolanie žiť s Bohom, ktoré som dostal pri krste?
- formou individuálnej práce - katechéta rozdá účastníkom katechézy čisté papiere s vopred pripravenou otázkou (Ako rozvíjam ja svoje povolanie žiť s Bohom, ktoré som dostal pri krste?) Počas činnosti môže znieť pokojná hudba.
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

      4. Modlitba

      V úvode modlitby vyplnené lístky môžu účastníci katechézy priniesť k zapálenej sviečke. Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: dar, živá viera, dôvera, odovzdanosť, povolanie... (Súčasťou modlitby môže byť aj modlitba odovzdania svojho života Bohu, po prípade modlitba zasvätenia sa). Tu sa môže katechéza ukončiť.

      5. Kontemplácia

      Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta môže pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz, alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou).

      Záver

      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti.

Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.


Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra: Sväté písmo, SZ a NZ, SSV,
Biblia s aplikáciami pre život,
Slovo medzi nami

 
Počet súborov na stiahnutie: 1
 
Mapa sv. Pavol
[Súbor neexistuje]  Počet stiahnutí: 109x
 
 
 
:: Pridané: 2015-06-26 10:35:21    :: Aktualizované: 2015-06-26 13:59:22Zobraziť diskusné príspevky (0)
 
Počet zobrazení: 7364x
Liturgický KALENDÁR
YouTube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
LINKY
www.kapitula.sk
www.kpkc.sk
www.katechezy.sk
www.evanjelizacia.sk
www.animator.sk
www.komisia.sk
www.rebrik.sk
www.mojakomunita.sk
www.rodina.kbs.sk
Návštevnosť WEBU
Celkom: 1269091
Dnes: 438   Online: 1
Za posledný
týždeň: 3968   mesiac: 18086
 
 webmail   Validator W3C :: HTML 4.01 | CSS © 1997 - 2019 :: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy | CMS Design & code by :: Ladislav KOVÁCS iDT